Omisego(OMG)

Omisego(OMG)
โปรเจคที่จะมาช่วยบล็อกเชนอีเธอเรียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะช่วยเรื่องการขยายความสามารถในการประมวลผลผ่าน Layer-2 scaling solution ที่ไร้คนกลาง ระบบที่ว่า...
Wed, 16 Jun, 2021 at 11:55 AM