การส่งผ่านอีเมล


จากกระเป๋าสตางค์เงินดิจิทัล เลือก "ส่ง" (send) และ "ไปยังที่อยู่อีเมล" (To Email Address)ใส่อีเมลของผู้รับและจำนวนสินทรัพย์ที่จะส่ง หลังจากนั้น กด "ส่ง..." และ Confirm บนหน้า Confirmation กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันความถูกต้อง


หลังจากยืนยันความถูกต้องแล้ว ท่านจะถูกขอให้ใส่รหัส 2FA โปรดไปที่แอปพลิเคชั่นของ 2FA เช่น Authenticator เพื่อยืนยันธุรกรรม ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินทรัพย์ดิจิทัลได้ผ่านหน้า "กระเป๋าสตางค์" (Wallet)


หากอีเมลของผู้รับได้มีการสมัครบนระบบบิทาซซ่าแล้ว ผู้รับจะได้รับเงินทันที หากอีเมลของผู้รับยังไม่ถูกสมัครบนระบบบิทาซซ่า ผู้รับจะได้รับอีเมลเชิญชวนให้เปิดบัญชีกับบิทาซซ่า ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับเงินผ่านอีเมล


เลือก "รับ" (Receive) และ "ส่งคำร้องทางอีเมล" (Request by Email) บนหน้ากระเป๋าสตางค์กรอกอีเมลของบุคคลที่ท่านต้องการจะรับสินทรัพย์ดิจิทัล กด "คำร้องขอ..." และ Confirm


หากอีเมลของผู้ถูกร้องขอสินทรัพย์ดิจิทัลได้มีการสมัครบนระบบบิทาซซ่าแล้ว ผู้ถูกร้องขอสินทรัพย์ดิจิทัลจะสามารถเข้าไปในระบบเพื่อยอมรับหรือไม่ยอมรับการส่งสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้ร้องขอได้


หากอีเมลของผู้ถูกร้องขอสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ถูกสมัครบนระบบบิทาซซ่า ผู้ถูกร้องขอสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับอีเมลเชิญชวนให้เปิดบัญชีกับบิทาซซ่า ก่อนที่จะสามารถเข้าไปทำธุรกรรมต่อได้


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001808736?lang=th