ท่านสามารถเข้าดูประวัติการซื้อขายของท่านโดยไปยัง "การตั้งค่าผู้ใช้งาน" และไปยังคอลัมน์ "รายงานการซื้อขาย"


ท่านสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมการซื้อขายของท่านในรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เซลโดยเลือก  "รายงานเดียว" หรือ "รายงานหมุนเวียน"

เมื่อท่าน คลิ๊ก "สร้าง" ท่านจะสามารถดาวน์โหลดรายงานกิจกรรมของท่านได้


"รายงานเดียว" จะสามารถดาวโหลดได้ทันที 

"รายงานหมุนเวียน" ท่านจะต้องเลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการจึงจะสามารถดาวน์โหลดได้


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001794956?lang=th