“ผู้ชวน หรือผู้เเนะนำรายชื่อ” คือ ผู้แนะนำรายชื่อลูกค้า หรือติดต่อชักชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับบริษัท เฉพาะที่เป็นการให้บริการที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลของบริษัทด้วย

หลักเกณฑ์การแนะนำรายชื่อลูกค้าหรือการติดต่อชักชวนลูกค้าของบิทาซซ่า

 1. ผู้ชวนตกลงจะทำหน้าที่ภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ชวน หรือผู้แนะนำรายชื่อ และเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้เท่านั้น

 2. ขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้ชวน หรือแนะนำรายชื่อลูกค้า ต่อไปนี้

  • - แนะนำรายชื่อลูกค้า หรือติดต่อชักชวนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามาใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เฉพาะที่เป็นการให้บริการที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลของบริษัทเท่านั้น

  • ไม่พิจารณาวงเงินการใช้บริการ หรืออนุมัติการเปิดบัญชีเพื่อการใช้บริการกับบริษัท

  • ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

  • ไม่รับคำสั่งซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจากลูกค้า

  • ไม่รับจัดการหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า


 3. การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทแก่ลูกค้าที่ท่านแนะนำ หรือติดต่อชักชวนมา อาทิ ข้อมูลของการสมัครใช้งาน ขอบเขตการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เป็นต้น ต้องเป็นข้อมูลทางการ หรือเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยผ่านช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการ (Official Channel) ของบริษัทเท่านั้น โดยการให้ข้อมูลใด ๆ นั้นต้องมีความถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน หรือทำให้สำคัญผิดต่อการให้บริการของบริษัทหรือกรณีอื่นใด

 4. ห้ามนำแบรนด์ของบริษัท ไปใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 5. บริษัทสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้เฉพาะผู้ชวนที่ได้ทำการยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มของบริษัทสำเร็จแล้ว โดยผู้ชวนจะได้รับ Referral link หลังจากสมัครบัญชีและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วต่อไป

 6. ผู้ชวนจะได้รับ ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากคนที่ชักชวนมาใช้งาน จากโปรแกรมแนะนำเพื่อนเมื่อเพื่อนที่คุณเชิญทำการเทรดสำเร็จแล้ว  โดยส่วนแบ่งตามอัตราจะเป็นไปตามระดับขั้นสมาชิก (Bitazza Levels) ที่ผู้ชวนได้รับ ณ วันที่ลูกค้าผู้ถูกชวนทำการเทรด อัตราส่วนเเบ่งเป็นไปตาม ลิ้งก์นี้ 

 7. ระยะเวลา : ไม่มีกำหนด สำหรับสิทธิประโยชน์ส่วนแบ่งจากคนที่ชักชวนมาใช้งานซึ่งมาพร้อมกับระดับขั้นสมาชิก (Bitazza Levels)  อย่างไรก็ตาม สำหรับสิทธิประโยชน์ส่วนแบ่งจากคนที่ชักชวนมาใช้งานเพิ่มเติมที่มาจากพันธมิตร อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม และเเคมเปญต่างๆ จะมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา และเเคมเปญนั้นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มเติมระหว่าง Bitazza กับพันธมิตรนั้นๆ 

 8.  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. ในระหว่างการเป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าของบริษัท กรณีมีเหตุอันควรที่น่าเชื่อถือได้ว่าท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขข้อตกลงที่บริษัทกำหนดไว้  บริษัทมีสิทธิในการขอเข้าข้อมูล หรือขอให้ชี้เเจงเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่แนะนำรายชื่อดังกล่าวของท่านได้ตามที่เห็นสมควร และในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามขอบเขตและเงื่อนไขข้อตกลงที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้นนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้แนะนำตกลงดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันสมควร หากไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ในการเพิกถอนรายชื่อผู้ชวน จากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติเกินขอบเขตของการเป็นผู้แนะนำรายชื่อลูกค้าได้

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่รับผิดชอบภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้องของตัวเอง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษีของอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด เว้นแต่จะตกลงไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น 

ผู้ใช้งานและบริษัท บิทาซซ่า จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ตกลงว่าบริษัทจะรับผิดชอบภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


   “โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ

(2) กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด