การยืนยันตัวตนระดับ 1  (KYC Level 1)


หลักฐานแสดงข้อมูลส่วนตน - บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่การยืนยันตัวตนระดับ 2 (KYC Level  2)


หลักฐานที่อยู่ - ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต, บิลค่าน้ำค่าไฟ, บิลค่าโทรศัพท์, หรือเอกสารยืนยันจากหน่วยงานราชการ (เอกสารทั้งหมดจะต้องแสดงชื่อและที่อยู่ไม่เกิน 3 เดือน)


หลักฐานทางการเงิน - สลิปเงินเดือน, รายการเดินบัญชีของธนาคาร และเอกสารอื่นๆ ที่แสดงรายได้ (เอกสารทั้งหมดจะต้องแสดงชื่อและที่อยู่ไม่เกิน 3 เดือน)การยืนยันตัวตนระดับ 2 (KYC Level  3)


จะถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของเรา


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001795616?lang=th