สินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากกับทางบิททาซซ่านั้นมีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัท Ledger ที่ถูกพัฒนาขึ้นพิเศษสำหรับสถาบันการเงิน และมีการออกประกันภัยค่าเสียหายมากถึง 150 ล้านเหรียญ โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำ Arch Insurance (UK) Limited


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001893259?lang=th