กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อปลดล็อคบัญชีของท่าน และแนบรูปถ่ายเซลฟีที่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1) บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่

2) กระดาษที่เขียนว่า Bitazza.com, Unlock Account, วัน/เดือน/ปี ณ วันนั้นและลายเซ็นของท่าน


กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถ่ายของท่านเห็นทั้งหมดของศีรษะท่าน และไม่มีสิ่งใดมาบดบังข้อมูลข้างต้น ทั้ง 2 ข้อหลังจากที่ท่านได้ส่งข้อมูลครบถ้วนแล้ว บิทาซซ่าจะดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการปลดล็อคบัญชีของท่านภายใน 24 ชั่วโมง


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001805680?lang=en