Fantom (FTM)

Fantom (FTM)
FTM คือโทเคนของเครือข่าย Fantom ซึ่ง ใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบนิเวศ นอกจากการใช้จ่ายผู้ถือโทเคนสามารถโหวตเลือกทิศทางของโปรโตคอล และวางสเตกเพื่อช่วยรักษ...
Fri, 22 Oct, 2021 at 11:06 AM