การเปิดเผยงบการเงินงวดประจำปีบัญชีของบริษัท เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2563 มีผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ทางรัฐบาลได้มีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน รวมถึงได้มีการกำหนด state quarantine สำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง และการขอความร่วมมือในการทำงานจากที่บ้าน (work from home) ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ทำให้ในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ  สำนักงานสอบบัญชี สถาบันการเงิน เกิดความล่าช้า  ซึ่งเป็นผลกระทบในการดำเนินการในด้านต่างๆของบริษัท รวมถึงการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 เกิดความล่าช้าและกระทบต่อระยะเวลาในการจัดทำงบการเงินของสำนักสอบบัญชีจากสถานการณ์ COVID-19  


ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของงบการเงินดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และนำส่งงบการเงินดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งปรับปรุงโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 12/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 


5 คน ชอบสิ่งนี้