การที่ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนบัญชีธนาคารกับบิทาซซ่าเป็นเรื่องสำคัญ หากท่านต้องการฝากหรือถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน เนื่องจากกฎหมายได้ระบุให้บิทาซซ่าสามารถรับฝากและถอนเงินจากลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีบิทาซซ่าและจะต้องมีชื่อบัญชีบิทาซซ่าเหมือนกันกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าหากลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีบิทาซซ่าของท่านโดยใช้บัญชีธนาคารที่เป็นของผู้อื่น การฝากนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้

การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อไม่เหมือนกันกับชื่อเจ้าของบัญชีบิทาซซ่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย


หมายเหตุ หากท่านฝากเงินเข้าบัญชีบิทาซซ่าโดยใช้บัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้กับบิทาซซ่า กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าทันที ทั้งนี้อาจใช้เวลานานถึง 1 วันทำการ ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่บิทาซซ่าไ้ด้รับการแจ้งเรื่องให้ทราบและขึ้นอยู่กับวันเวลาทำการของธนาคาร


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001795264?lang=th