ในช่วงเวลาทำการปกติและในสถานการณ์ปกติ กระบวนการตรวจสอบการยืนยันตัวตน (KYC) จะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่มีผู้ยืนยันตัวตน (KYC) เป็นจำนวนมากผิดปกติ หรืออยู่ในสถานการณที่ไม่ปกติ กระบวนการตรวจสอบการยืนยันตัวตน (KYC) อาจใช้เวลาถึง 24ชั่วโมง


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001796046?lang=th