Chainlink(LINK)

Chainlink(LINK)
Chainlink คือ เครือข่าย Oracle แบบกระจายศูนย์ที่เชื่อมสัญญาอัจฉริยะกับข้อมูลจากนอกเครือข่าย โดยจุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย Chainlink กับภายนอกแต่ละจุ...
Wed, 16 Jun, 2021 at 11:52 AM