Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service (ENS)
ENS คือโทเคนการกำกับดูแลแบบ ERC20 ของ DAO Ethereum Name Service ซึ่งใช้สำหรับการออกคะแนนเสียงเกียวกับการทำงานของมาตรการอย่างเช่น ราคาโดเมน Price Oracle...
Fri, 22 Jul, 2022 at 3:18 PM