Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service (ENS)
ENS คือโทเคนการกำกับดูแลแบบ ERC20 ของ DAO Ethereum Name Service ซึ่งใช้สำหรับการออกคะแนนเสียงเกียวกับการทำงานของมาตรการอย่างเช่น ราคาโดเมน Price Oracle ที่โ...
วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:03 PM