ในกรณีที่คุณสามารถเข้าใช้งานบิทาซซ่าได้ตามปกติ คุณสามารถดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านได้อย่างง่ายดาย โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

1. คลิกที่ อีเมลของคุณ จากด้านขวาบนของหน้าจอ

2. ไปที่คอลัมน์ ข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้นเลื่อนไปด้านล่างสุด คลิกที่ รีเซ็ทรหัสผ่านของคุณ


3. หลังจากกด ส่งอีเมล คุณจะได้รับอีเมลที่แนบลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านพร้อมวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่าน


4. เมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความว่า รีเซ็ตรหัสผ่านเสร็จสิ้น (You successfully reset your password) หากหน้าจอแสดงข้อความอื่น เช่น:
4.1 Passwords do not match หมายความว่าคุณใส่รหัสผ่านทั้ง 2 ช่องไม่ตรงกัน
4.2 New password cannot be same as old password หมายความว่าคุณใส่รหัสผ่านใหม่ ตรงกับรหัสผ่าน

         เก่าที่เคยตั้งไว้ โปรด Refresh หรือเข้าลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง แล้วดำเนินการด้วยรหัสผ่านอื่น
4.3 Password should be 8-40 alphanumeric. Contain at least 1 capital letter, 1 number and 1 

       symbol หมายความว่าคุณตั้งรหัสผ่านไม่ครบเงื่อนไข โดยจะต้องตั้งรหัสผ่านให้มีความยาว 8-40 ตัว  

       ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่างละ 1 ตัว ยกตัวอย่าง

       เช่น  B1t@zzaPW เป็นต้น 
4.4 Invalid Request หมายความว่าลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านหมดอายุแล้ว


ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านมีอายุเพียง 30 นาที โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรีรหัสผ่านจากอีเมลล่าสุดที่ส่งไป และทำการส่งอีเมลใหม่ทุกครั้งหากลิงก์หมดอายุ