คุณจะไม่สามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ หากไม่ทำการยืนยันตัวตน KYC ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. ระบุให้ผู้ใช้งานบิทาซซ่าทุกท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนในรูปแบบ KYC ก่อนที่จะสามารถซื้อขาย บนแพลตฟอร์มบิทาซซ่าได้ ซึ่งกระบวนการยืนยันตัวตน KYC จะช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากบุคคลอื่นซึ่งอาจใช้แพลตฟอร์มไปในทางที่ผิด