ท่านไม่สามารถซื้อ/ขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ หากไม่ทำ KYC

เนื่องจากระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. ระบุให้ผู้ใช้งานบิทาซซ่าทุกท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนในรูปแบบ KYC ก่อนที่จะสามารถซื้อ/ขาย บนแพลตฟอร์มบิทาซซ่าได้ ซึ่งกระบวนการยืนยันตัวตน KYC จะช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากบุคคลอื่นซึ่งอาจใช้แพลตฟอร์มไปในทางที่ผิด


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001795267?lang=th