คำถามทั่วไป

บิทาซซ่าคืออะไร
วันอังคาร, 19 กันยายน, 2023 เมื่อ 1:21 PM
การรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น (Bug)
กรุณารายงานปัญหาระบบของบิทาซซ่าที่คุณพบเห็นโดยจำกัดรายการไม่เกินหนึ่งหัวข้อต่อรายงาน และอธิบายขั้นตอนที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้น หากจำเป็นกรุณาส่งภาพถ่ายและแ...
วันจันทร์, 28 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 11:41 AM
สามารถดาวน์โหลดประวัติการซื้อขายได้ที่ไหน
ขั้นตอนการขอประวัติการซื้อขาย สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 1. กดที่แท็บ ♡ FDM 2. กดเลือก รายงานการซื้อขาย 3. ในหัวข้อ การรายงานกิจกรรม โปรดเลือกรูปแบบของราย...
วันพุธ, 24 เมษายน, 2024 เมื่อ 2:17 PM
สามารถซื้อ/ขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ KYC ได้หรือไม่?
คุณจะไม่สามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ หากไม่ทำการยืนยันตัวตน KYC ให้แล้วเสร็จ เนื่องจากระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. ระบุให้ผู้ใช้งานบิทาซซ่าทุกท่านจะต้องทำ...
วันจันทร์, 28 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 11:42 AM
บิทาซซ่าถูกกำกับดูแลโดย ก.ล.ต. หรือไม่?
บริษัทบิทาซซ่าถูกกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และมีใบอนุญาตดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทั...
วันจันทร์, 28 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 11:45 AM
ข้อแตกต่างระหว่างนายหน้า (Broker ) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล (Broker) และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ทั้งสองอย่างถูกกำกับดูแลโดยก.ล.ต. และถูกกฎหมาย  ใบอนุญาติสำหรับศูนย์...
วันจันทร์, 28 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 11:44 AM
ข้อมูลการเก็บรักษาทรัพย์สินและการบริหารความเสี่ยงของบิทาซซ่า
การเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน 1. การเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสถาบันกา...
วันจันทร์, 28 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 11:46 AM
5 ช่องทางในการติดต่อทีมลูกค้าสัมพันธ์บิทาซซ่า
วันศุกร์, 11 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 1:28 PM