Nexus Mutual คือโปรโตคอลประกันภัยแบบกระจายศูนย์บนอีธีเรียมโดยคุ้มครองสมาร์ทคอนแทรคที่อยู่บนบล็อกเชนอีธีเรียม ในปัจจุบัน Nexus Mutual ให้การคุ้มครองโปรโตคอล DeFi หลักๆ ทั้งหลาย และรองรับในกรณีที่สมาร์ทคอนแทรคล้มเหลวด้วยการป้องกันบั๊กในโค้ด ทั้งนี้โทเคน WrappedNXM (wNXM) ยังมอบสิทธิ์ในโปรโตคอล ให้ผู้ใช้งานซื้อความคุ้มครอง และเข้าร่วมประเมินการเคลม ประเมินความเสี่ยงและควบคุมโปรโตคอลในรูปแบบต่างๆ 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://nexusmutual.io/