yearn.finance เป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Finance (DeFi) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถได้รับดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในระบบนิเวศ DeFi โดยระบบจะช่วยเคลื่อนย้ายเงินของผู้ใช้งานไปยังบริการต่าง ๆ เช่น Aave Compound และ dYdX โดยจะย้ายเงินไปยังจุดที่ให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดแบบอัตโนมัติ yearn.finance ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดยกลุ่มคนที่มีชื่อว่า yield farmers หรือผู้ใช้งานที่แสวงหาดอกเบี้ยบนบล็อกเชนผ่านระบบการปล่อยกู้ผ่านสัญญาอัฉริยะ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ yearn.finance จะได้รับโทเคน YFI และยังสามารถนำโทเคนไปออกเสียงโหวตเพื่ออัพเกรดระบบได้ในอนาคต


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://yearn.fi/