Chainlink คือ เครือข่าย Oracle แบบกระจายศูนย์ที่เชื่อมสัญญาอัจฉริยะกับข้อมูลจากนอกเครือข่าย โดยจุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย Chainlink กับภายนอกแต่ละจุดจะมีการตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลจากภายนอก รวบรวมและแปลงรูปแบบของข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังสัญญาอัจฉริยะที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการนี้ทำให้สัญญาอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อโปรเจคการเงินแบบกระจายศูนย์ (decentralized finance) สถาบันการเงิน หรือองกรค์ที่ใช้ข้อมูลชี้นำการทำงาน (data-driven) โดยผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลและทำให้เชื่อมต่อกับสัญญาอัจฉริยะได้ง่ายขึ้นโดยใช้ Chainlink 


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://chain.link/