Ethereum(ETH)

Ethereum(ETH)
อีเธอเรียมคือบล็อคเชนกระจายศูนย์สาธารณะที่มีคุณสมบัติ สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ที่สามารถตั้งเงื่อนไขการใช้งานธุรกรรมได้ตามที่ผู้สร้างสัญญาต้องการ เพื่...
Wed, 16 Jun, 2021 at 11:31 AM