Ethereum(ETH)

Ethereum(ETH)
อีเธอเรียมคือบล็อคเชนกระจายศูนย์สาธารณะที่มีคุณสมบัติ สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ที่สามารถตั้งเงื่อนไขการใช้งานธุรกรรมได้ตามที่ผู้สร้างสัญญาต้องการ เพื่...
วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:05 PM