หากต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน 2FA กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และแนบรูปถ่ายเซลฟี โดยที่รูปถ่ายของคุณจะต้องประกอบไปด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับผู้ถือสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)

  2. กระดาษที่เขียนว่า Bitazza.com, Reset 2FA, วัน/เดือน/ปี ณ วันนั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปถ่ายของคุณเห็นศีรษะทั้งหมดของคุณ และไม่มีสิ่งใดมาบดบังข้อมูลดังกล่าว 2 ข้อข้างต้น


หลังจากส่งรูปถ่ายเซลฟี่ของคุณแล้ว ทีมงานบิทาซซ่าจะตรวจสอบข้อมูลและจะทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน 2FA ภายในเวลา 24 ชั่วโมง